VEDTEKTER FOR HYDROPENSJONISTENES FORENING I OSLO
– stiftet 8. april 1976 –

 1. Foreningens formål er å ivareta pensjonistenes interesser i forståelse med selskapet, og i denne forbindelse å skape et forum for hygge og kontakt mellom gamle kolleger.
 2. Som medlemmer kan opptas personer som ved pensjonsavgang var ansatt i Norsk Hydro ASA og datterselskaper i Osloområdet, og enker/enkemenn etter disse.
 3. Pensjonister fra utskilte virksomheter kan etter nærmere avtale tas inn som medlemmer.
 4. Foreningen skal være politisk nøytral.
 5. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned og innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal gjøres kjent med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/ forslag kan medtas i innkallelsen.
 6. Forslag til fremleggelse på årsmøtet skal være innsendt til styret senest 5 uker før møtedato. Forslag til kandidater til valgene må være valgkomitéen i hende senest 5 uker før møtedato.
 7. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for 2 år av gangen. Årsmøtet velger også revisor og valgkomité (2 medlemmer) for 2 år av gangen.
 8. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, skriftlig hvis noen forlanger det.
  Bare medlemmer har stemmerett. Benkeforslag kan ikke fremmes.
 9. Leder sammenkaller og leder styre- og medlemsmøter, legger saker til rette og påser gjennomføring av fattede vedtak. Styret er beslutningsdyktig dersom leder eller nestleder samt 2 styremedlemmer er tilstede.
 10. Det føres protokoll fra årsmøtet som undertegnes av alle styremedlemmer.
  Dessuten skrives det referater fra alle styremøtene.

Revidert 15. mars 2012.

Loading

Print Friendly, PDF & Email